Home   De Swaef   Schoolgids   Leerlingbegeleiding   Leerlingbegeleiding   Begeleiding voor alle leerlingen

Begeleiding voor alle leerlingen


Mentor

Leerlingbegeleiding is een thema dat op locatie De Swaef continu onze aandacht heeft. De spil in de algemene begeleiding is de mentor. Dit is een vakdocent, die naast de onderwijstaken, speciale taken heeft voor zijn mentorklas. Hij is op de hoogte van de individuele omstandigheden van elke leerling en is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen over schoolresultaten en in geval van problemen. De mentor heeft een adviserende rol over de te volgen Leerweg. Eén uur in de week is ingeruimd als ‘mentoruur’: Dit uur wordt gebruikt voor leerlingbegeleiding in klassenverband of voor individuele gesprekken.

Teamondersteuner

De teamondersteuner speelt een centrale rol in de afhandeling van allerlei leerlingenzaken als verlofaanvragen en absentenregistratie. Ieder team heeft één of twee teamondersteuners.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator, dhr. W. van der Heijden, is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle zorgaanvragen op onze locatie.


Dyslexiebegeleiding

Bij iedere brugklasleerling wordt standaard een diagnostische dyslexietest afgenomen. Als een leerling hierin te veel fouten scoort zal een half jaar lang extra ondersteuning worden geboden op het gebied van spelling en lezen. Als de leerling onvoldoende vorderingen maakt zal door een extern bureau een officiële dyslexietest worden afgenomen. Leerlingen die met een dyslexieverklaring op De Swaef komen krijgen een faciliteitenkaart, waarop de faciliteiten van de leerling worden vermeld. Deze faciliteiten worden door de dyslexiebegeleider, dhr. G.C. Simonse, in overleg met de leerling bepaald.

Dyscalculiebegeleiding en rekenbijles

Het komend cursusjaar wordt gestart met dyscalculiebegeleiding en extra begeleiding van leerlingen met een grote achterstand op het gebied van rekenen door mw. M.C.M.J. de Visser.
Als na officieel onderzoek dyscalculie of een ernstig rekenprobleem is vastgesteld, is het mogelijk dat leerlingen buiten de les deze extra begeleiding krijgen. Deze begeleiding is ter ondersteuning van de reguliere reken- en wiskundelessen. Tijdens de begeleiding wordt eerder geleerde kennis herhaald en worden er nieuwe oplossingsstrategieën aangeleerd. Leerlingen met dyscalculie ontvangen een speciale rekenkaart. In de begeleiding wordt ook ingezet op het effectief gebruik van deze kaart.


SoVa training

Op onze locatie wordt in de onderbouw sociale vaardigheidstraining (SoVA) aangeboden aan leerlingen die in sociale situaties zich niet handig gedragen. Te denken valt dan aan leerlingen die zich niet weerbaar op kunnen stellen of niet bestand zijn tegen groepsdruk.

LWOO-begeleiding

Leerlingen die in het bezit zijn van een LWOO-beschikking kunnen gebruik maken van extra begeleiding die De Swaef aan deze leerlingen biedt. Te denken valt aan hulp bij het plannen en structureren van huiswerk,
boekbesprekingen en het voorbereiden van presentaties. Deze extra hulp kan geboden worden door de mentor of door de LWOO-begeleider, mevr. A.S.M. Bakker.

Ook zullen de (meeste) LWOO-leerlingen in kleinere klassen geplaatst worden.


Begeleiding bij faalangst, pesten en examenvrees

Dhr. E. Kloppenburg is op locatie De Swaef de anti-pest coördinator, zondebokbegeleider en begeleider voor
leerlingen die last hebben van faalangst en examenvrees. In het geval van pestgedrag bij leerlingen kan zowel degene die pest als degene die gepest wordt in begeleiding worden genomen.


Bijles en huiswerkbegeleiding

Waar mogelijk proberen wij bijles te bieden aan leerlingen die ondanks voldoende motivatie, moeite hebben om bij te blijven met het tempo en niveau van de klas. Daarnaast biedt de school twee standaardmomenten waarin leerlingen onder begeleiding van een docent bezig kunnen zijn met hun huiswerk.


Orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk

De school heeft een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker die begeleiding bieden als de
problematiek mentor overstijgend is. Te denken valt aan problemen in de thuissituatie, psychische en/of
gedragsproblematiek.


Schoolverpleegkundige

De school is een samenwerking aangegaan met het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Vanuit deze organisatie is een schoolverpleegkundige op school aanwezig die leerlingen uit leerjaar 1 en 3 spreekt. Tijdens dit gesprek kunnen leerlingen vragen stellen over hun gezondheid en ontwikkeling. Ook wordt er een vragenlijst afgenomen bij de leerlingen uit deze leerjaren, waarbij de antwoorden (vertrouwelijk) gebruikt worden in het gesprek door de schoolverpleegkundige.

Verder is er contact met de schoolverpleegkundige wanneer een leerling langdurig afwezig is of regelmatig
verzuimt i.v.m. ziekte.


Zorgoverleg en Zorg Advies Team

Zes keer per jaar kunnen de mentoren leerlingen voordragen die besproken worden in het zorgoverleg. Tijdens dit zorgoverleg kunnen mentoren advies vragen aan de zorgcoördinator, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. Ook staat er zes keer per jaar een bijeenkomst van het Zorg Advies Team op de agenda, waarbij leerlingen voorgedragen kunnen worden voor bespreking. Aan dit overleg nemen ook externe hulpinstanties deel. Te denken valt aan vertegenwoordigers van Eleos, Leerplicht en ambulante begeleiding.

Aanmelden voor deze overleggen gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.


Rouwverwerking

Het Wartburg College biedt jongeren die te maken hebben gehad met rouw in het gezin, dit te delen met andere jongeren die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Twee schoolmaatschappelijk werkers leiden de steungroep ‘gedeeld verdriet’. Er worden zes bijeenkomsten gehouden, verspreid over een periode van twee maanden. De jongeren mogen zich hier voor via de mentor opgeven.


SISA

Wij zijn aangesloten bij SISA. SISA staat voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak. Dit is een signaleringsinstrument voor hulpverleningsinstellingen en scholen die te maken hebben met complexe en intensieve zorgvragen van jongeren. Het signaleringsinstrument zorgt ervoor dat hulpverleningsinstellingen en scholen niet langs elkaar heen werken en er altijd een eindverantwoordelijke instelling is, die zorg draagt voor een effectief traject voor de betreffende jongeren. Ook het Wartburg College zal leerlingen die voldoen aan de criteria voor signalering aanmelden via SISA. Dit geldt voorlopig alleen voor de locaties in Rotterdam. Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl.