Home   Guido de Brès   Schoolgids   Leerlingbegeleiding   Leerlingbegeleiding   Begeleiding voor alle leerlingen

Mentor en teamondersteuner of coordinator  

Leerlingbegeleiding is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod. Deze begeleiding heeft voortdurend onze aandacht. De spil in de begeleiding is de mentor die elke klas jaarlijks krijgt toegewezen. Dit is een vakdocent die naast de gewone onderwijstaken speciale taken heeft voor zijn mentorklas. Hij is op de hoogte van de individuele omstandigheden van elke leerling, verzorgt de administratie van cijfers en rapporten en is het aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen over schoolresultaten en/of in geval van problemen. Een mentor adviseert over te volgen leerwegen, is verantwoordelijk voor een goed verloop van de klassenavonden en stimuleert de leerling goed te presteren. Eén uur in de week is ingeruimd als ‘mentoruur’. Tijdens dit uur worden de leerlingen in klassenverband begeleid. 

De teamondersteuner speelt een centrale rol in de afhandeling van allerlei leerlingenzaken als verlofaanvragen en absentenregistratie.


Docententeam en adjunct-directeur

Om de informatievoorziening tussen de mentor en de andere docenten snel en makkelijk te laten verlopen, werkt het Wartburg College met docententeams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het onderwijs én voor de zorg die we leerlingen bieden. Ze bestaan uit ongeveer twintig docenten. De adjunct-directeur geeft leiding aan een docententeam. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een team.


Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken hoort bij het voortgezet onderwijs. Voor sommige leerlingen is dat echter een moeizame bezigheid. Aan het begin van elk schooljaar worden de huiswerkregels in iedere klas besproken. Deze regels kunt u vinden op het ouderweb. De verantwoordelijkheid voor de resultaten van de leerlingen ligt als het gaat om huiswerk bij de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).

Voor leerlingen die een bepaald vak moeilijk vinden, bieden we op school huiswerkbegeleiding aan. Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben voor de organisatie en uitvoering van het huiswerk en bijvoorbeeld niet goed weten hoe ze woordjes of grammatica moeten leren. Deze leerlingen hebben vaak een achterstand in hun kennis opgebouwd. Huiswerkbegeleiding wordt gegeven voor een periode van minimaal en maximaal 9 lesweken door een ervaren vakdocent. Het doel is om deze leerling over een bepaalde drempel heen te helpen zodat hij daarna weer zelfstandig aan de slag kan.

Huiswerkbegeleiding duurt negen weken en wordt op school na schooltijd in een groep met leerlingen uit
verschillende jaren gegeven. In de 4e (en indien nodig in de 7e) week wordt er een voortgangsrapportage naar mentor en ouder(s)/verzorger(s) verstuurd. Na negen weken volgt een evaluatie. In principe moet de leerling nu zelfstandig met de hulpvraag om kunnen gaan. Bij uitzondering kan er nog een periode van negen weken begeleiding gegeven worden.


Huiswerkklas

Een plaatsje in de huiswerkklas houdt in dat de leerling onder toezicht van een docent huiswerk maakt op school. De mentor spreekt met de leerling een of twee uren af en geeft deze uren door aan de teamondersteuner. De teamondersteuner noteert de uren in Present en de docent in de huiswerkklas noteert of de betreffende leerling is geweest.

Leerlingen die qua cijfers niet voldoen aan de overgangsnorm, kunnen door de docentenvergadering worden verplicht tot het volgen van huiswerkuren. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).


Steunlessen Engels en Nedelands

Leerlingen die te laag scoren bij de citotoetsen van Engels en Nederlands in klas 1 en 2, worden het eerste of tweede halfjaar ingedeeld voor steunles Engels of Nederlands. Deze steunlessen zijn verplicht en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat leerlingen minimaal het vereiste niveau halen. In deze wekelijkse steunles is een docent aanwezig die leerlingen ‘bijspijkert’ 


Begeleiding bij het kiezen van een sector, studie of beroep

Bij het kiezen van een sector en leerweg (in het tweede leerjaar van de mavo) en van een profiel (in het derde leerjaar van het havo en atheneum) werken mentor en vakdocenten samen om de leerling te helpen. Bij dit keuzeproces –en bij de keuze voor een vervolgopleiding of een beroep– is ook de schooldecaan nauw betrokken. De decaan verzorgt keuzebegeleidingslessen, organiseert voorlichtingsavonden, voert persoonlijke gesprekken met leerlingen en kan een school- of beroepskeuzetest afnemen.


Opvang nieuwe leerlingen 

Nieuwe brugklasleerlingen maken al in juni voorafgaand aan hun eerste schooljaar op het Wartburg College een middag kennis met hun klas en de mentor. Tijdens die middag worden ook pasfoto’s van de nieuwe leerlingen gemaakt. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt hen een introductieprogramma aangeboden.


Rouwverwerking

Het Wartburg College biedt jongeren die te maken hebben gehad met rouw in het gezin, dit te delen met andere jongeren die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Twee schoolmaatschappelijk werkers leiden de steungroep ‘gedeeld verdriet’. Er worden zes bijeenkomsten gehouden, verspreid over een periode van twee maanden. De jongeren mogen zich hier voor via de mentor opgeven.


SISA

Wij zijn aangesloten bij SISA. SISA staat voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak. Dit is een signaleringsinstrument voor hulpverleningsinstellingen en scholen die te maken hebben met complexe en intensieve zorgvragen van jongeren. Het signaleringsinstrument zorgt ervoor dat hulpverleningsinstellingen en scholen niet langs elkaar heen werken en er altijd een eindverantwoordelijke instelling is, die zorg draagt voor een effectief traject voor de betreffende jongeren. Ook het Wartburg College zal leerlingen die voldoen aan de criteria voor signalering aanmelden via SISA. Dit geldt voorlopig alleen voor de locaties in Rotterdam. Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl.