Home   Marnix   Schoolgids   Afspraken   Afspraken   Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut van het Wartburg College zijn regels vastgelegd over toelating, privacybescherming, goede gang van zaken, schade, disciplinaire maatregelen, huiswerk, toetsing, kwaliteit van het onderwijs, buitenschoolse activiteiten en geschillen. In een preambule staan enkele opmerkingen over de relatie van het leerlingenstatuut tot de identiteit van de school. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage voor de leerlingen. Het statuut is ook hier te downloaden.


Zo zijn onze manieren

Elke locatie heeft ook een aantal aanvullende regels toegespitst op de situatie op de locatie. Deze worden aan het begin van het schooljaar kenbaar gemaakt en ook geplaatst op het ouder- en leerlingweb of It’s Learning.
Daarnaast zijn de regels van onze locatie hier te downloaden.

In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de locatiedirectie of het College van Bestuur. Hieronder geven we een samenvatting en toelichting op een aantal onderdelen van het leerlingenstatuut.

Bijbel

Van leerlingen verwachten wij dat zij in het bezit zijn van een Bijbel in de Statenvertaling, met de Psalmen in de berijming van 1773. De Bijbel wordt niet alleen tijdens de godsdienstlessen en andere lessen gebruikt, maar ook bij de dagopeningen. Leerlingen moeten de Bijbel elke dag bij zich hebben.

Kledingvoorschriften

Wij verwachten van de leerlingen dat zij in nette, gepaste kleding op school verschijnen. Voor de meisjes is het niet toegestaan een broek of broekrok te dragen. Voor jongens zijn shorts, sportbroeken en caps of petten verboden. Voor de lessen lichamelijke opvoeding en voor bepaalde activiteiten buiten de school gelden kledingregels die passen bij deze activiteiten.

Beschikbaarheid

Van leerlingen wordt verwacht dat ze op alle schooldagen van het eerste tot en met het achtste lesuur en soms tot het negende (Guido de Brès), voor school beschikbaar zijn. Naast het volgen van de lessen valt hierbij o.a. te denken aan excursies, huiswerkuren en sancties. Excursies kunnen ook buiten bovengenoemde tijden plaatsvinden. In bijzondere gevallen moeten de leerlingen op niet-reguliere schooldagen beschikbaar zijn voor school. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die spijbelen of veelvuldig te laat in de les komen.

Verzuim

Ouders of verzorgers geven ziekteverzuim van een leerling zo snel mogelijk door aan de administratie van de betreffende locatie. Voor afwezigheid om andere redenen moet u vooraf toestemming vragen bij de teamondersteuner/ coördinator. Wij vragen u vriendelijk om afspraken met huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten e.d. zoveel
mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Verzuimbeleid ‘luxe’ verzuim

Met nadruk wijzen wij erop dat in navolging van de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geen vrij gegeven wordt in verband met bijvoorbeeld:

 • eerder vertrek naar een vakantieadres om files voor te zijn;
 • goedkopere vakantie buiten het seizoen;
 • verlenging van weekeindevakanties;
 • bezoek van beurzen of braderieën;
 • lange jeugdweekenden, etc.

Verlof aanvragen

Slechts in twee gevallen mag extra vrij gegeven worden. Ten eerste bij een bijzonder geval ter beoordeling van de directie, zoals bijvoorbeeld:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan;
 • een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind;
 • een 12½, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouder;
 • een 25-, 40 of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
 • gezinsuitbreiding;
 • verhuizing;
 • ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters;
 • overlijden en begrafenis;
 • religieuze feestdag.

Ten tweede wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie met vakantie kan. In die situatie mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen worden vrij gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar verleend worden. Bovendien dient een aanvraag in dit kader minstens acht weken van tevoren ingediend te zijn. De leerplichtambtenaar van de woonplaats wordt bij luxe verzuim ingeschakeld.

Verlof aanvragen voor bovenstaande situaties dient schriftelijk te gebeuren via het aanvraagformulier.

Huiswerk

Huiswerk wordt opgegeven waarbij leerlingen dat moeten noteren. In ieder geval is het ook te vinden op het leerlingweb. Als leerlingen hun huiswerk niet hebben kunnen maken of leren, moeten ouder(s) of verzorger(s) dit schriftelijk, met datum, handtekening en reden melden. Zonder zo’n briefje van de ouders zal de docent
de leerling nalatigheid verwijten. Als er sprake is van een gevoelige reden, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met de mentor of de adjunct-directeur.

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, melden zich voor een ‘telaatbriefje’ bij de functionaris die daarvoor op de locatie is aangewezen en gaan daarna zo snel mogelijk naar hun klas. Op elke locatie is een procedure voor afhandeling vastgesteld.

Spijbelaars

Een gemiste les is een gemiste kans: jongeren die spijbelen of vaak te laat komen, lopen een groter risico het onderwijs zonder diploma te verlaten. En jongeren zonder diploma hebben minder kans op een baan. Onderzoek heeft aangetoond dat zij ook een groter risico lopen om in de criminaliteit terecht te komen: veel criminele jongeren waren vroeger spijbelaars. Daarom wordt spijbelen en te laat komen steeds harder en vooral vroeger aangepakt. Uiteraard zullen de ouder(s) of verzorger(s) tijdig geïnformeerd worden over het te-laat-kom-gedrag en/of spijbelgedrag.
In eerste instantie zal de school zelf straf geven. In de praktijk zal dat betekenen dat strafuren zullen worden opgelegd. Bij hardnekkig te laat komen en/of spijbelen zal de leerplichtambtenaar worden geïnformeerd. De ouder(s)/verzorger(s) zullen hierover worden geïnformeerd.

Hoe werkt Halt?

Leerplicht stuurt de verzuimgegevens van de jongere door naar Halt en Halt roept de jongere en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) snel op voor een gesprek. De jongere en de ouder(s)/ verzorger(s) krijgen de kans uit te leggen wat er is gebeurd. De Halt-medewerker vertelt vervolgens wat de jongere kan doen om zijn/haar fout
te herstellen. Dat kan zijn: een aantal uren werken, een voorlichting volgen en/of meedoen aan een leeractiviteit. Hoeveel uren de jongere gaat werken, hangt af van hoe vaak en hoeveel uur hij/zij heeft gespijbeld of te laat is gekomen en van zijn/haar leeftijd. Het werken kan maximaal veertien uur duren. Het werken gebeurt in de vrije tijd, dus na schooltijd, in het weekend of in de vakantie. Soms geven jongeren die spijbelen of vaak te laat komen aan dat er meer aan de hand is: er zijn misschien problemen op school of thuis waarbij de jongere of de ouder(s)/verzorger(s) geholpen kunnen worden. Halt kan jongeren en ouder(s)/verzorger(s) in contact brengen met organisaties die helpen bij het oplossen van deze problemen. Als de jongere zich goed aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, stuurt Halt een positief bericht naar de afdeling leerplicht van de gemeente. De leerplichtambtenaar ‘seponeert’ dan de zaak zodat er geen strafvervolging door justitie plaatsvindt. Ook de school krijgt van Halt bericht. De Haltprocedure is daarmee afgerond.

Geen les

Tijdens een vrij uur blijven leerlingen op het schoolterrein in de daarvoor door de locatiedirectie bestemde ruimtes (de aula, kantine, mediatheek of de studiehoeken) of op het schoolplein. Leerlingen mogen tijdens tussenuren niet door de gangen lopen.

Verwijdering

De school kan een leerling die zich ernstig misdraagt maximaal vijf dagen schorsen. Een schorsing van twee dagen of meer wordt met opgaaf van reden gemeld bij de Onderwijsinspectie. In het uiterste geval kan de school een leerling verwijderen en op een andere locatie van het Wartburg College of op een andere school laten plaatsen. De precieze procedure hiervoor vindt u terug in het leerlingenstatuut. Dit is op te vragen bij de locatieadministratie. Onder “ernstige misdragingen” wordt in ieder geval verstaan wat wordt beschreven onder diefstal, vernielingen, drugs, alcohol, vuurwerk en wapens. Verder moet gedacht worden aan kwetsend en/of
bedreigend gedrag richting medeleerlingen of personeelsleden.

Wat leerlingen niet bij zich mogen hebben

Boeken, (tijd)schriften, kranten e.d. die in strijd zijn met onze identiteit mogen niet in de school of op het schoolplein worden gezien. Mobiele telefoons en aanverwante audiovisuele middelen, zoals MP3-spelers, iPods, DVD-spelers, smartphones, smartwatches en PDA’s dienen in de gehele school uitgeschakeld en onzichtbaar te zijn. Met de mobiele telefoon mag buiten het schoolgebouw gebeld of ge-sms’t worden, maar de overige audiovisuele apparaten en functies zijn ook daar verboden. Bij overtreding van deze regel volgt een tijdelijke inbeslagname. Bij de eerste overtreding worden mobiele telefoons één week in beslag genomen, bij herhaling kan dat een langere periode zijn, ter beoordeling aan de directeur.

Diefstal of vernielingen

Diefstal is uiteraard verboden. Voor kosten ontstaan door diefstal, vernielingen of beschadigingen door leerlingen zijn de ouder(s) of verzorger(s) aansprakelijk. Als de directie het noodzakelijk vindt, kan zij in zo’n geval de politie inschakelen.

Drugs en alcohol

Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, aanbieden of verhandelen van (soft)drugs, alcoholhoudende producten en energiedrankjes in de schoolsituatie is niet toegestaan. Onder ‘schoolsituatie’ verstaan we de schooldag, de directe schoolomgeving en elke schoolactiviteit (dus ook excursies, schoolavonden e.d.). Bij overtreding van deze regel kan een leerling van de locatie of zelfs van het Wartburg College worden verwijderd. Er volgt vrijwel altijd een schorsing. Als ouders weten dat hun kind buiten school betrokken is bij het gebruik van (soft) drugs, wordt hun dringend verzocht de school te informeren over de maatregelen die zij hebben genomen om herhaling te voorkomen.

Vuurwerk en wapens

Elke vorm van wapen- of vuurwerkbezit is verboden. Bij overtreding van deze regel neemt de school het voorwerp in beslag, neemt contact op met de ouder(s) of verzorger(s) van de betreffende leerling en, als de directie dat nodig vindt, met de politie. Overtreders kunnen definitief van school worden verwijderd.

Ongeoorloofde voorwerpen

Wanneer er sprake is van een gegronde verdenking van het in bezit hebben van ongeoorloofde voorwerpen, kan de directie besluiten om onderzoek te doen in de schoolkluis, tas of jas van de leerling.

Foto- en filmmateriaal en het gebruik van de computer

Ook op het Wartburg College maken we regelmatig foto’s en films, bijvoorbeeld voor schooluitgaven, werkstukken, het internet of presentaties. Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor aan het onderwijs gerelateerde doelen en niet om een medemens in zijn privacy aan te tasten. Het gebruik van de computer, internet en e-mail is alleen toegestaan voor onderwijskundige doeleinden.