Home   Marnix   Schoolgids   Studiekosten   Studiekosten   Schoolkosten

Schoolkosten

De toegang tot en deelname aan het reguliere, bekostigde onderwijs en de examens is in het voortgezet onderwijs gratis. De ouders dienen zich echter te realiseren dat de keuze voor een bepaalde opleiding gepaard kan gaan met extra kosten voor de ouders. Voor sommige lesmaterialen zoals een atlas, een rekenmachine of gereedschap ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De gedachte hierachter is dat het gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en (door het zelf aan te schaffen) het eigendom wordt van de leerling. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld van het ministerie.


De schoolkosten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

a. Lesmateriaal dat door de ouders zelf moet worden aangeschaft

Deze materialen zijn onmisbaar om de opleiding met succes te volgen. De ouder(s) of verzorger(s) schaffen deze materialen zelf aan.

b. Vrijwillige ouderbijdrage

Hieronder vallen alle geldelijke bijdragen van de ouders. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan betekenen dat wij in de toekomst niet meer in staat zijn deze extra activiteiten te organiseren of deze voorzieningen aan te bieden. In het geval dat een overeenkomst voor de inning van de gevraagde bijdragen wordt ondertekend, zijn de ouders na ondertekening verplicht de ouderbijdrage te betalen. Het niet ondertekenen van de overeenkomst kan betekenen dat de leerling is uitgesloten van de bewuste activiteit/dienst.

Jaarlijks ontvangen de ouders(s)/verzorger(s) een brief met een limitatieve opsomming van de schoolkosten per klas, onderverdeeld in de hierboven genoemde categorieën. Voor al deze schoolkosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Hieronder zijn de brieven over de schoolkosten en het boekenpakket van locatie Marnix en praktijkonderwijs toegevoegd evenals informatie over de betalingsmogelijkheden.

Het Wartburg College onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. De code is opgesteld door de ouderorganisaties NKO, OUDERS & COO en LOBO, de organisaties voor bestuur en management VOS/ABB, VBS, Verus, Bond KBVO, VGS en LVGS, alsmede de VO-raad. De code vraagt van elk van deze partijen in de school een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van de code te realiseren, namelijk transparantie en beheersing van de kosten voor ouders.


Reiskosten

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een abonnement voor het openbaar vervoer voor hun zoon/dochter. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de locatieadministratie.