Home   Wartburg College   Aanmelden

Aanmelden

Hoe meldt u uw kind aan?

Meestal verzorgen de basisscholen de aanmelding van uw kind. Als dat niet zo is, kunt u hier het nieuwe aanmeldingsformulier voor het schooljaar  
2017-2018 downloaden.

Algemene toelatingscriteria

Bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen zijn onderstaande punten van belang.

  • Het advies van de basisschool is op grond van de wet voor ons doorslaggevend. Om hierbij te ondersteunen heeft het Wartburg College een plaatsingswijzer opgesteld. Deze wijzer maakt duidelijk welk onderwijstype past bij de leerling.
  • De regio-afspraken die gemaakt zijn tussen de locaties van het Wartburg College. Elke locatie bedient een bepaalde regio. Wilt u uw kind aanmelden bij een locatie buiten uw regio? Dan dient een verzoek te worden ingediend bij de centrale directie. Deze beslist uiteindelijk over de plaatsing. Regio-afspraken gelden niet voor het praktijkonderwijs, Beroepencollege en tto.
  • Het kerkgenootschap waartoe een kind behoort. Behoort u niet tot een van de kerken die vertegenwoordigd zijn in ons stichtingsbestuur, maar wilt u uw kind wel op onze school plaatsen? Dan wordt u uitgenodigd voor een identiteitsgesprek.

Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte

Vanaf 1 augustus 2014 bestaat er geen leerlinggebonden financiering meer ofwel: er worden geen ‘rugzakken’ meer verstrekt voor kinderen met ondersteuningsbehoeften. Elke school regelt dat zelf in overleg met andere scholen van een samenwerkingsverband. Onze school hoort bij het Landelijke Samenwerkingsverband Reformatorisch VO. We ontvangen nu via dat samenwerkingsverband de middelen om leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften te begeleiden.

Op het (gewone) aanmeldingsformulier kunnen ouders en scholen aangeven of er sprake is van een specifieke ondersteuningsbehoefte: lwoo, PrO, cluster 4 of ondersteuning binnen de reguliere klas. Na ontvangst van het formulier worden de aanvragen behandeld door de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). In deze commissie wordt vastgesteld in welke mate ondersteuning nodig is en of dat moet gebeuren in één van de speciale schoolsoorten of in een gewone klas met extra ondersteuning. Ouders krijgen binnen zes weken bericht over de plaatsing van hun kind. Deze termijn kan verlengd worden naar tien weken. Heeft de school dan nog niet gereageerd dan heeft uw kind automatisch recht op een plaats binnen onze school.

Lees meer over de aanmelding voor PrO, lwoo en cluster 4.

Downloads

Handboek LWOO-PrO RefSVO 2017-2018.pdf

G-PLUS

Klik hier voor de criteria voor toelating tot G-PLUS.

Havo-4

Klik hier voor de regels en procedures voor leerlingen die willen doorstromen naar havo-4.

Vwo-5 en vwo-6

Klik hier voor de voorwaarden voor toelating tot vwo-5 en vwo-6.