Home   Wartburg College   Alle typen V.O.   vmbo en mavo

Het vmbo

Kenmerken van het vmbo zijn: aandacht voor brede ontwikkeling en vorming, nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling, aandacht voor het aanleren van vaardigheden, goede inhoudelijke aansluiting van onder- en bovenbouw en een betere aansluiting op het vervolgonderwijs.


Het vmbo kent vier leerwegen:

  • de basisberoepsgerichte leerweg (nadruk op praktijkvakken, bereidt voor op mbo-niveau 1 of 2);
  • de kaderberoepsgerichte leerweg (combinatie van theorie en praktijkvakken, bereidt voor op mbo-niveau 2, 3 of 4);
  • de gemengde leerweg (nadruk op theorie, maar wel gericht op bepaalde beroepsopleidingen, bereidt voor op mbo-niveau 3 of 4, op locatie Beroepencollege De Swaef is er een gemengde leerweg met meer aandacht voor praktijkvakken);
  • de theoretische leerweg/mavo (nadruk op theorie, richt zich nog niet op bepaalde beroepsopleidingen, bereidt voor op mbo-niveau 4 of havo 4).

Op Beroepencollege De Swaef hebben de basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg een eigen gezicht door de ontwikkeling van het Beroepencollege. Al vanaf klas 1 komen leerlingen met de beroepspraktijk in aanraking. Daarom spreken we daar over een Beroepencollege. Op locatie Guido de Brès wordt vanaf leerjaar 1 alleen nog de theoretische leerweg aangeboden, waarbij de focus ligt op de (cognitief) “sterkere” vmbo-leerling. Om die reden is er gekozen voor de aanduiding mavo. Klik hier voor meer informatie over mavo op locatie Guido de Brès.
Ook locatie Revius biedt mavo aan, bij hen kunnen leerlingen met een advies voor zowel de gemengde als de theoretische leerweg instromen. Bekijk hier meer informatie over mavo op locatie Revius.
Op Marnix is sprake van een brede instroom van basis tot en met theoretisch.


Aan het eind van het tweede leerjaar maken leerlingen binnen elke leerweg een keuze voor een van de volgende profielen: Techniek (drie deelprofielen), Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn of Dienstverlening & Producten. In het derde en vierde leerjaar (de bovenbouw) krijgen zij dan algemeen vormende vakken, vakken die afhankelijk zijn van de gekozen sector én beroepsgerichte, praktische vakken. Binnen het Beroepencollege De Swaef kunnen leerlingen al aan het einde van leerjaar 1 een keuze maken. Het afsluitende examen (leerjaar 3 en 4) bestaat uit een schooldeel en een centraal gedeelte dat door de overheid is voorgeschreven.

Leerwegondersteunend onderwijs

Lwoo is voor leerlingen die naar onze verwachting extra begeleiding nodig hebben om het vmbo af te sluiten met een diploma. Deze leerlingen moeten hiervoor een zogenaamde aanwijzing voor hebben. Het lwoo heeft kleinere groepen en soms ook aangepaste lesmethodes. Op elke locatie kunnen leerlingen met lwoo instromen.

Schakelklas

Naast plaatsing in een basisklas met lwoo is het ook mogelijk kinderen in een schakelklas te plaatsen. Deze klas is bedoeld voor die leerlingen die op regulier niveau de (meeste) lessen moeten kunnen volgen, maar door leer- en/of leesmoeilijkheden of door concentratie- of gedragsproblemen extra aandacht nodig hebben.

Door een maximale groepsgrootte van negentien leerlingen aan te houden, kunnen we een meer individuele benadering hanteren dan in de reguliere vmbo-klassen. Na een jaar bekijken we of de leerling eraan toe is zijn leerweg te vervolgen in het vmbo. Plaatsing in een schakelklas is mogelijk op de locaties Marnix, Revius en De Swaef.

Aparte toelatingsprocedure

Voor kinderen met een lwoo-indicatie geldt een uitgebreide aanmeldings- procedure. Vraag de directeur van de basisschool van uw kind of klik hier.