Home   Wartburg College   Begeleiding   Voor alle leerlingen

Voor alle leerlingen

Mentor en teamondersteuner of -coördinator

Leerlingbegeleiding is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod, dat continu onze aandacht heeft. De spil in de begeleiding is de mentor die elke klas jaarlijks krijgt toegewezen. Dit is een vakdocent die naast de gewone onderwijstaken speciale taken heeft voor zijn mentorklas. Hij is op de hoogte van de individuele omstandigheden van elke leerling, verzorgt de administratie van cijfers en rapporten, is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen over schoolresultaten en/of in geval van problemen, adviseert over te volgen leerwegen, is verantwoordelijk voor een goed verloop van de klassenavonden en stimuleert de groep om goed te presteren. Eén uur in de week is ingeruimd als ‘mentoruur’: leerlingbegeleiding in klassenverband. De teamondersteuner of –coördinator speelt een centrale rol in de afhandeling van allerlei leerlingenzaken als verlofaanvragen en absentenregistratie.

Docententeam en adjunct-directeur

Om de informatievoorziening tussen de mentor en de andere docenten snel en makkelijk te laten verlopen, werkt het Wartburg College met docententeams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het onderwijs én voor de zorg die we leerlingen bieden. Ze bestaan uit ongeveer vijftien docenten. De adjunct-directeur geeft leiding aan een docententeam. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een team.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken hoort bij het voortgezet onderwijs, voor sommige leerlingen is het echter een moeizame bezigheid. Aan het begin van elk schooljaar worden de huiswerkregels in iedere klas besproken. Deze regels kunt u vinden op het ouderweb.

Steun- of bijlessen

Op alle locaties bestaat voor een aantal vakken de mogelijkheid een extra lesuur te volgen. In deze wekelijkse steunles is een docent aanwezig die leerlingen met problemen bij zijn vak helpt. Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de mentor van uw kind.

Begeleiding bij het kiezen van een leerweg, profiel, studie of beroep

Bij het kiezen van een sector en leerweg (bij Beroepencollege De Swaef in het eerste en bij de overige locaties in het tweede leerjaar van het vmbo) en van een profiel (in het derde leerjaar van het havo en atheneum) werken mentor en vakdocenten samen om de leerling te helpen. Bij dit keuzeproces – én bij de keuze voor een vervolgopleiding of een beroep – is ook de schooldecaan nauw betrokken. De decaan verzorgt keuzebegeleidingslessen, organiseert voorlichtingsavonden, voert persoonlijke gesprekken met leerlingen en kan een school- of beroepskeuzetest afnemen.

Opvang nieuwe leerlingen

Nieuwe brugklasleerlingen maken al in juni voorafgaand aan hun eerste schooljaar op het Wartburg College een middag kennis met hun klas en de mentor. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt hen een introductieprogramma aangeboden.

Rouwverwerking

Het Wartburg College biedt jongeren die te maken hebben gehad met rouw in het gezin, dit te delen met andere jongeren die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Twee schoolmaatschappelijk werkers leiden de steungroep ‘gedeeld verdriet’. Er worden zes bijeenkomsten gehouden, verspreid over een periode van twee maanden. De jongeren mogen zich hier voor via de mentor opgeven.

SISA

Wij zijn aangesloten bij SISA. SISA staat voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak. Dit is een signaleringsinstrument voor hulpverleningsinstellingen en scholen die te maken hebben met complexe en intensieve zorgvragen van jongeren. Het signaleringsinstrument zorgt ervoor dat hulpverleningsinstellingen en scholen niet langs elkaar heen werken en er altijd een eindverantwoordelijke instelling is, die zorg draagt voor een effectief traject voor de betreffende jongeren. Ook het Wartburg College zal leerlingen die voldoen aan de criteria voor signalering aanmelden via SISA. Dit geldt voorlopig alleen voor de locaties in Rotterdam. Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl.