Home   Marnix   Profiel

Profiel

Op locatie Marnix kunnen leerlingen de volgende typen onderwijs volgen:

  • Praktijkonderwijs
  • Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg voor het profiel dienstverlening en producten
  • Vmbo gemengde en theoretische leerweg
  • Havo t/m klas 3 (leerjaar 4 en 5 worden vervolgd op locatie Guido de Brès)
  • Atheneum en gymnasium t/m klas 3 (leerjaar 4 t/m 6 worden vervolgd op locatie Guido de Brès

Locatie Marnix telt 820 leerlingen.

Locatie Marnix

Prof. Waterinklaan 41
3312 KM Dordrecht
Postbus 329, 3300 AH Dordrecht
(078) 639 28 00
infomarnix@wartburg.nl
Voor ziekmeldingen: absentmarnix@wartburg.nl

Routebeschrijving

Locatie Groote Waard

Max Gootelaan 56
3312 KK Dordrecht
Postbus 329, 3300 AH Dordrecht
(078) 6183299

Routebeschrijving Groote Waard

Winkel Profijt

Max Gootelaan 56
3312 KK Dordrecht
Postbus 329, 3300 AH Dordrecht
(078) 6183299

Openingstijden: maandagochtend, woensdagochtend of donderdagochtend

 

De kenmerken van ons gebouw zijn tegelijk de kenmerken van onze locatie: transparant, open, de menselijke maat en overzichtelijk. Er is veel aandacht voor de leerling en de sfeer wordt als prettig ervaren. Door de indeling in teams zijn er korte lijnen tussen docenten en leerlingen. We zijn voorstander van een gedegen onderwijsaanbod, waarin veel kennis en vaardigheden aangeleerd worden. Onze onderwijsvisie vindt u terug in de Via Marnixiana. Naast dit onderwijsaanbod worden er leuke en zinvolle activiteiten voor de leerlingen georganiseerd, zoals projecten en excursies.

De leerlingen van het praktijkonderwijs bieden diverse diensten aan. Bezoek pro-ductief.nl voor meer informatie over tuinaanleg, steigerhouten meubels, fietsonderhoud en traktaties.

 

Schoolgids 2016/2017

naar de digitale schoolgids

Onze mediatheek

Aan de voorzijde van ons gebouw valt meteen de grote glazen pui op boven de hoofdingang. Daarachter bevindt zich onze mediatheek, verdeeld over twee verdiepingen. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van onze mediatheek. De kern ervan is de bibliotheek met daarin een flinke hoeveelheid fictiewerken.

Peer support

Om de overstap naar het voortgezet onderwijs nog beter te laten verlopen, is enkele jaren geleden een project gestart onder de naam ‘peer support’.
Een aantal leerlingen van onze school (nu in klas 3) is opgeleid tot ‘peer leader’. Een peer leader functioneert als een vraagbaak voor een groep van ongeveer acht brugklasleerlingenl. Hij of zij beantwoordt vragen over schoolzaken en huiswerk. De peer leaders helpen zo brugklasleerlingen zich snel thuis te voelen in onze school. Leerlingen die in de brugklas moeite blijken te hebben met een bepaald vak, kunnen daarin bijles krijgen van een ‘tutor’. Dat is een leerling uit de derde klas, die daarvoor een speciale training heeft gevolgd.

Versterkend talen onderwijs (véto) en internationalisering

Om het niveau van het Engels te verbeteren worden alle brugklasleerlingen in de havo- en vwo-stream tijdens het eerste leerjaar voorbereid op ons véto-programma binnen de vakles Engels en is er een Engelse dag tijdens een activiteitenweek. In het tweede leerjaar hebben zij een extra uur Engels. De tweede en derde klassen volgen verplicht minimaal drie (havo) of vier (vwo) vakken in het Engels. Het gaat om de vakken godsdienst, wiskunde, scheikunde, economie, tekenen, biologie en lichamelijke opvoeding. Na leerjaar 2 kunnen de havo- en vwo-leerlingen kiezen voor het volgen van de reguliere lessen Engels of voor Cambridge Engels. Dit laatste leidt hen op voor het internationale First Certificate of English-examen aan het einde van leerjaar 3. Alleen de talige en zeer gemotiveerde leerlingen komen hiervoor in aanmerking. Aan dit programma zijn kosten verbonden voor een extra lesuur en het examen. In klas 3 krijgt het véto daarnaast vorm in het ‘World Citizenship Project’, een meerdaags project in het Engels waarin met elkaar gewerkt wordt aan de thema’s ‘Respect and Responsibility’. Ook krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan een studieweek in Engeland; de kosten zijn voor eigen rekening.

In het kader van internationalisering heeft onze school een uitwisselingsband met het Benkö István Református Álalános Iskola és Gimnázium in Boedapest (Hongarije). Geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen uit alle derde en vierde klassen kunnen zich hiervoor opgeven. Zowel in Boedapest als in Dordrecht e.o. verblijven de buitenlandse leerlingen tijdens de uitwisselingsweken bij gastgezinnen. Ook aan dit programma zijn kosten verbonden.

Meerbegaafdheid

Op onze locatie bestaat er binnen het project ‘meerbegaafdheid ’aandacht voor de (meer-)begaafde leerling. Er vindt een groepsscreening plaats door middel van een intelligentietest van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Tevens wordt er een test afgenomen die ‘leergierigheid ‘toetst. Indien de uitslag van deze toetsen een meer dan gemiddelde score aangeeft, komen deze leerlingen in aanmerking voor een speciaal verrijkingstraject. In overleg en onder deskundige begeleiding kunnen deze leerlingen dan binnen de reguliere lessen aan dit traject deelnemen.

Projectonderwijs

Binnen onze activiteitenweken hebben alle klassen op onze school projectdagen, die o.a. bijdragen aan de bewustwording van jongeren, dat zij een taak hebben in de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. In veel gevallen gaan leerlingen ook op bezoek bij andere scholen, bedrijven en instellingen. Voorbeelden van projecten zijn ‘The Africa Project’ (klas 3 vmbo-gt), ‘No Apologies' (klas 2) en ‘Doe even gezond’ (klas 1).

Maatschappelijke stage

Tijden hun maatschappelijke stage stellen alle leerlingen zich dienstbaar op aan de naaste om zo iets te betekenen voor de samenleving. Gedurende een aantal dagen zijn ze actief bezig met bijvoorbeeld bejaarden, gehandicapten of voor een milieuorganisatie. De school draagt zorg voor een goede organisatie en begeleiding. De leerlingen worden zo ook bewust gemaakt van de noodzaak en betekenis van vrijwilligers(werk) voor de maatschappij. Aan de hand van presentaties over hun stage leren ze te reflecteren op hun eigen inzet en activiteiten.

Culturele activiteiten

Op onze school worden jaarlijks diverse culturele activiteiten georganiseerd, zoals het Groot Marnix Dictee, een activiteitenweek met educatieve excursies, sporttoernooien en lunchpauzeconcerten.

Contact met de buurt

Locatie Marnix wil leerlingen meegeven dat ze iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Om ze hiervan bewust te maken, laten we de leerlingen regelmatig buurtactiviteiten ondernemen. Zo doen ze aan tuinonderhoud en verrichten karweitjes bij buurtbewoners thuis. De bewoners kunnen cursussen volgen op onze school. Wij nodigen ze uit bij lunchpauzeconcerten en voor een herfstdiner of kerstmaaltijd. Ook nemen ze al enkele jaren enthousiast deel aan het Groot Marnix Dictee of het Groot Leerpark Dictee.

Rook- en alcoholvrije school

Locatie Marnix is een rook- en alcoholvrije school.