Stichting materiële steun

Beëindiging Stichting Materiële Steun

Al jarenlang vervult onze Stichting Materiële Steun een waardevolle rol in het toegankelijk maken en houden van ons onderwijs voor onze gezinnen binnen onze achterban en in het ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de identiteit van ons onderwijs. We zijn zeer dankbaar voor dit voorrecht.

Dit goede werk mag DV doorgaan; toch zal er een belangrijk verschil zijn met de wijze waarop dit tot nu toe werd gedaan. De Stichting Materiële Steun als aparte rechtspersoon die dit werk verzorgt, wordt namelijk per 1 mei 2021 beëindigd. De aanleiding daarvan is de fusie met het Driestar College. Deze fusie heeft tot gevolg dat de stichting die het Wartburg College in stand houdt, verdwijnt en dat alles wat in deze stichting zat overgaat naar de – gezamenlijke – stichting waarvan ook het Driestar College onderdeel is. Omdat de Stichting Materiële Steun volledig juridisch gekoppeld is aan de – inmiddels vervallen – stichting van het Wartburg College was het noodzakelijk om het vermogen uit de Stichting Materiële Steun over te dragen. Door het Stichtingsbestuur is ervoor gekozen om dit vermogen over te dragen aan de nieuwe fusiestichting, met daarbij een strikte notariële doelbepaling waaraan het geld besteed mag worden. Het vermogen zal uitsluitend besteed mogen worden ter ondersteuning van het reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht, in het bijzonder door financiële steun te verlenen als er sprake is van een lange reisafstand en het Wartburg College voor deze leerlingen en hun ouders anders (financieel) onbereikbaar wordt.

Dit betekent dat u vanaf nu geen verzoek meer ontvangt voor een gift voor het belangrijke werk van de Stichting Materiële Steun. Vanaf heden is ook het bankrekeningnummer van de Stichting Materiële Steun komen te vervallen. Vanaf komend schooljaar zal de school zelf een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor identiteitsgebonden zaken, zoals de uitreiking van een Bijbel of dagboek aan examenleerlingen. Ook een gift is welkom op de bankrekening van het Driestar - Wartburg College, NL65 RABO 0362 1843 72.

We danken het bestuur van de Stichting (en alle voorgaande bestuurders) hartelijk voor het goede werk dat in al die jaren is gedaan en zijn dankbaar voor het feit dat het vermogen van de Stichting op deze manier ongewijzigd en op dezelfde manier kan worden ingezet voor de doelen waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. 

ANBI-status

Stichting materiële steun staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:

Naam
Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht

RSIN/fiscaal nummer
816055543

Contactgegevens
Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht
Carnissesingel 20
3084 NA Rotterdam-Carnisse

Postadres
Postbus 55094,
3008 EB Rotterdam

Telefoon
(0180) 72 66 50

De doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun aan het reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Jaarverslag

Jaarverslag 2020 Stichting materiële steun