Een christelijke, inspirerende onderwijsgemeenschap

Binnen onze scholen gaan we voor:

Bijbels perspectief: het kennen van God

Wij geloven en belijden dat de Bijbel het Woord van God is. Dit Woord is gezaghebbend op alle levensterreinen. Als mensen zijn we door God geschapen naar Zijn beeld. Door te zondigen hebben wij echter onze relatie met God verbroken. Hierdoor hebben we onszelf en de schepping in het verderf gestort. Maar Gods Woord leert ons dat het daar niet ophoudt. In Johannes 3 vers 16 vinden we de
kern van de Bijbelse boodschap: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”

Onderwijskundig perspectief: Hoe groot zijt Gij

In ons onderwijs staat kennis over de schepping van God centraal. Op een geordende manier leggen we kennis van die werkelijkheid open in de vakken. Leren kennen is in onze visie leren kennen in de omgang. Leraar en leerling staan in een persoonlijke verhouding tot de leerstof. De leraar geeft weer wat hij zelf geleerd, gevoeld, gedacht en ervaren heeft in de ontmoeting met zijn vak. Hij wijdt zijn leerlingen in in het leven. Hij laat hen eerst waarnemen en luisteren, daarna vragen stellen en vervolgens voorzichtig
conclusies trekken. Zo krijgen leerlingen eerbied en gaan ze zich verwonderen: hoe groot zijt Gij!

Ontvankelijk en nederig
Als leerlingen en leraren ontvankelijk zijn, kan het onderwijs ‘landen’ in hun hoofden en harten. Een voorwaarde voor ontvankelijk zijn, is jezelf niet hoger voordoen dan je bent, niet van alles voor jezelf willen, maar blij of verdrietig kunnen zijn met de ander of over het andere.

Betrokken en dienstbaar
Nederigheid zorgt voor betrokkenheid op de ander. Leerlingen brengen respect op voor hun leraar, die ouder en wijzer is. Leraren nemen de leerlingen serieus en nemen als volwassenen hun verantwoordelijkheid. We dienen niet onszelf, maar God en onze medemens.

Onderwijzen en leren
Naast de overdracht door de docent is de manier van leren van de leerlingen belangrijk. We kiezen niet voor één leerstrategie, maar vertrouwen op de deskundigheid van onze docenten om vast te stellen wat op een bepaald moment effectief is.

Vakbekwaam en vormend
Een docent die van zijn vak houdt en het beheerst, is enthousiast voor de vakinhoud en neemt de leerlingen daarin mee. Van docenten wordt ook verwacht dat ze sturend zijn en richting geven. Leraren vervullen die rol samen en krijgen steun en stimulans van hun leidinggevenden.

Maatschappelijk perspectief: burgers onderweg

Als christenen hebben we een levenshouding van burgers die onderweg zijn naar Gods grote toekomst. Dat betekent niet dat we ons onttrekken aan de wereld en aan onze verantwoordelijkheden. In ons onderwijs wijden we leerlingen in in het leven. We zijn erop gericht dat ze een diploma halen en/of werk vinden. Ook doen leerlingen mee met activiteiten in onze buurt, wijk of stad. Duurzaamheid heeft een plek in ons onderwijs. Wat de samenleving verwacht van het onderwijs, is steeds vaker gebaseerd op economische en financiële belangen. We willen ervoor waken dat dit ten koste gaat van de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. Leren en ontwikkelen vraagt om rust en tijd voor ontmoeting.

Samenwerkingsverbanden