Anti-pestcoördinator en zondebokbegeleider

 

N.a.v. vragen van ouders en leerlingen wat er op De Swaef wordt gedaan op het gebied van pestincidenten, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mij even voor te stellen:

Ik ben Egbert Kloppenburg, anti-pestcoördinator / zondebokbegeleider op De Swaef. Mijn taak is om, in het geval van een melding van een pestincident, gesprekken te voeren met het slachtoffer (de zondebok) en de dader(s). Met elkaar gaan we zoeken naar een oplossing. Alles hierover kunt u lezen in het anti-pestprotocol, dat op de website is te vinden.

Spil in de begeleiding
De mentor is de belangrijkste schakel bij pestincidenten, de spil in de begeleiding van de leerling. Een pestincident wordt zo mogelijk afgehandeld door de mentor. Toch kan het soms klas overstijgend worden en dan wordt het besproken in het zorgoverleg en komt het daarna vaak bij mij terecht.

Enquête
Twee weken geleden was het de landelijke "Week tegen pesten". Als school willen we natuurlijk graag weten hoe het is gesteld met het gevoel van veiligheid bij onze leerlingen. We hebben hiervoor een vragenlijst samengesteld, die is verzonden naar alle leerlingen en personeelsleden. Op dit moment bestuderen we de uitslag hiervan, zodat we meer zicht krijgen op zaken die er spelen op het gebied van pesten…

Melden van incidenten
Ook u kunt als ouders/verzorgers melding maken van pestincidenten. Als u het vermoeden heeft dat uw kind gepest wordt of dat er wordt gepest in de klas, wilt u dit dan melden bij de mentor? Ook mag u direct een melding doen bij mij, zodat ik het kan bespreken met de mentor. Voor verdere vragen kunt u contact met mij opnemen.

E. Kloppenburg, anti-pestcoördinator
E-mail: ekloppenburg@wartburg.nl
Tel.: 010-2231183 of 06-81482996