Corona update 2 oktober

Naar aanleiding van het advies van de VO-raad, hebben we besloten een mondkapjesplicht in te stellen voor de leerlingen en docenten binnen al onze locaties. Vanaf D.V. maandag 5 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht. Onze ouders ontvangen per mail een brief. De mondkapjes zijn verplicht tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet nodig, met uitzondering van de praktijklessen (niet zijnde LO), als de docent dit aangeeft. De leerlingen moeten zelf voor een mondkapje zorgen. De CMR heeft ingestemd met dit voorstel.

Overige coronamaatregelen

Ook de andere coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel onderling blijft gehandhaafd. Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. Ouders kunnen de beslisboom volgen die de VO-raad heeft opgesteld. Er wordt zoveel als mogelijk hybride lesgegeven. De mate waarin er hybride wordt lesgegeven kan per locatie verschillen.

Contactmomenten met ouders
We proberen ouderavonden, contactavonden en kennismakingsavonden zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Per locatie worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

 

Vraag en Antwoord

Waarom gaat het Wartburg College mee met het dringend advies van de minister en VO-Raad terwijl er ook tegengeluiden zijn in de samenleving?

We volgen de lijn die dringend door de minister en de VO-Raad wordt voorgesteld omdat we met het oog op de veiligheid van onze docenten en leerlingen en kwetsbare mensen in hun omgeving geen onnodig risico willen lopen. We zien dat deskundigen op dit punt soms tegengestelde meningen hebben, en dichten onszelf niet de deskundigheid toe om in dat debat een beslissend standpunt in te nemen. Daarom volgen we de richtlijnen van onze onderwijsorganisatie.
We beseffen dat u als ouder daarover anders kunt denken. Toch vragen we u op dit punt uw zoon of dochter te motiveren zich aan deze mondkapjesplicht te houden. Het is geen vrijblijvende regel, maar een verplichting. Doet u het in dat geval alstublieft graag voor kwetsbare anderen. We danken u voor uw begrip en medewerking!

Kan mijn kind weigeren een mondkapje te dragen?

Met het invoeren van de verplichting tot het dragen van een mondkapje (zie ook bovenstaande vraag) is het een schoolregel. Dat is in lijn met wat de VO-Raad hierover schrijft: ‘De VO-raad geeft een dringend advies mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het is geen verplichting. Een school kan, na overleg met de MR, wel via het eigen schoolbeleid verplichten om binnen de eigen gebouwen een mondkapje te dragen.’ Wij hebben het daarmee in lijn, met instemming van onze medezeggenschapsraad,  ingevoerd als een verplichting.  Uw kind dient zich aan de schoolregels te houden en dus ook een mondkapje dragen zoals in de laatste communicatie is aangegeven. We beseffen dat dit lastig kan voelen als u het niet eens bent met die regel, maar vragen uw begrip en medewerking.

Mijn zoon of dochter is 12 jaar, hoeft mondkap in ov ook niet op, wel op school dan?

Ja, ook onze 12-jarige leerlingen dienen een mondkapje te dragen zoals we hebben gecommuniceerd. Leidend hierbij zijn de binnen de school afgesproken regels, daarin is geen onderscheid gemaakt in leeftijdscategorieën.