Corona-Inhaal-Programma

In de media wordt er veel over bericht: wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de jongeren? Veel ouders en docenten maken zich onder andere zorgen over wat de uitwerking is van de sluiting van de scholen in het afgelopen schooljaar. Al mogen alle leerlingen nu weer naar school, toch is er op veel scholen veel lesuitval door ziekte en quarantaineplicht.

De overheid heeft gelukkig oog voor het feit dat veel leerlingen op een of andere manier achterstand hebben opgelopen door de coronacrisis. Voor de scholen was en is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het wegwerken van achterstanden. De Marnix heeft al in een vroeg stadium deze subsidie aangevraagd én ook gekregen. Daardoor waren wij in staat met het Corona-Inhaal-Programma van start te gaan.

Wij zijn begonnen met leerlingen voor wie het verplicht was aan het programma deel te nemen. Het gaat hierbij om leerlingen van wie de cijfers zodanig waren bij de overgang, dat zij zouden moeten blijven zitten. Tijdens de rapportvergadering is besloten dat zij mochten overgaan naar de volgende klas, mits zij voor enkele vakken de bijlessen zouden volgen. Er zijn ook leerlingen bij het programma betrokken die een dringend advies kregen om deel te nemen én leerlingen die zelf aangaven van de lessen gebruik te willen maken.

Het inhaalprogramma vindt plaats op woensdagmiddag na schooltijd. Het is de bedoeling dat de leerlingen zestig minuten serieus werken. Voor de begeleiding maken wij gebruik van vier ‘onderwijshelden’ van onderwijsinstituut Lyceo. Het is tijdens de vier woensdagmiddagen dat het programma nu draait, gebleken dat de onderwijshelden prima begeleiding bieden en goed op de vragen van de leerlingen ingaan. De lessen worden in principe gegeven tot de kerstvakantie. In eerste instantie lag het accent op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, maar na de herfstvakantie zullen we ook starten met Frans.

De docenten van de vakken die de leerlingen moeten volgen, zorgen ervoor dat de juiste leerstof aanwezig is, zodat de leerlingen goed kunnen werken aan het op peil brengen van hun kennis. Wij hopen dat met ons programma voorkomen wordt dat leerlingen dit jaar vastlopen.

Met de deelnemers hebben we besproken dat zij het Corona-Inhaal-Programma kunnen zien als een kans. Dat valt voor sommige leerlingen niet mee. Op je vrije woensdagmiddag zestig minuten op school komen studeren, voelt voor hen meer als een ‘straf’. Dat is op zich begrijpelijk, maar ook jammer. De lessen zijn daadwerkelijk een kans om dingen te vragen over onderwerpen die de leerlingen moeilijk vinden en om te oefenen met de leerstof. Zo nodig worden onderdelen van de leerstof van vorig jaar opnieuw uitgelegd. De onderwijshelden kunnen ook helpen bij de voorbereiding van schriftelijke overhoringen en repetities. Gelukkig zijn er ook leerlingen die die de kans grijpen en gemotiveerd meedoen.

Mocht u als ouder(s) of verzorger(s) aanlopen tegen hiaten in de kennis van uw kind, neem dan contact op met de mentor of de vakdocent. Hij of zij kan uw zoon of dochter, zo nodig, aanmelden voor het Corona-Inhaal-Programma. Het is belangrijk dat vroegtijdig wordt ingegrepen, als er zich problemen op dit gebied voordoen!

Wij zijn enthousiast over het programma. Waar nodig en mogelijk brengen we verbeteringen aan. Hopelijk wordt de ‘schade’ door de coronacrisis bij nogal wat leerlingen hiermee beperkt!

J.P. Nobel, adjunct-directeur
M.A. de Deugd, coördinator Corona-Inhaal-Programma