Nieuwsbericht LMR

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons als oudergeleding van de LMR iets heeft gehoord. Door middel van dit nieuwsbericht willen we u een update geven over wat er zoal ter sprake komt tijdens een LMR-vergadering. Onze eerste LMR-vergadering was op 20 november jl. We hebben twee nieuwe leerlingen, Reinier de Waard uit 2h1 en Thirza Quist uit 2gt1, mogen verwelkomen. De personeelsgeleding is ook gewijzigd. Edwin van Nieuwaal is in de plaats gekomen van Betty van der Veer. Edwin is de nieuwe secretaris van de LMR. De bezuinigingen van het Wartburg College zijn ook de LMR niet voorbijgegaan. Hierdoor is de medezeggenschapsstructuur van de LMR herzien. Concreet houdt dit in dat de LMR nog maar drie keer per schooljaar vergadert in plaats van gemiddeld zes vergaderingen per cursusjaar. Verschillende onderwerpen vragen ook dit jaar weer onze aandacht, zoals het mentoraat, de schoolgids, de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage enz. Tal van onderwerpen die voor u als ouder van belang zijn. Vergeet dan ook niet om de notulen van de LMR-vergaderingen terug te lezen op de website. Wij vinden contact met u als achterban belangrijk. Heeft u een onderwerp waarvan u denkt ‘daar moet de LMR wat mee’, vertel het ons! U kunt ons aanspreken of mailen! Onze gegevens kunt u terugvinden op het ouderweb. Mijn termijn voor de LMR zit er aan het eind van dit schooljaar op en daarom zal er in het voorjaar van 2019 een nieuwe verkiezing uitgezet worden onder de ouders. Denkt u er alvast over na of u zich kandidaat wilt stellen? Onze vergaderingen zijn openbaar. Als u dat interessant vindt, kunt u een vergadering bijwonen als toehoorder. De volgende vergadering staat gepland op D.V. 15 januari 2019.

Hartelijke groet,

Lydia den Ouden
oudergeleding