Persbericht
Samenwerking Driestar College en Wartburg College rond locaties Lekkerkerk en Revius


De Colleges van Bestuur (CvB’s) van Driestar College en Wartburg College zijn met elkaar in gesprek over hun resp. locaties Lekkerkerk en Revius. Doel van het gesprek is om met elkaar te komen tot een toekomstbestendig aanbod van reformatorisch onderwijs in het gezamenlijke voedingsgebied.
Deze doelstelling is voor beide CvB’s nadrukkelijk belangrijker dan het in stand willen houden van een eigen, individuele vestiging.

Met bovenstaande doelstelling als uitgangspunt hebben de beide CvB’s de afgelopen tijd gezocht naar de mogelijkheid om tot een gezamenlijke school in een nieuwe vestigingsplaats te komen. Dit betreft een vervangende school voor de genoemde locaties Lekkerkerk en Revius. Uit onderzoek is gebleken dat Krimpen aan den IJssel als mogelijke nieuwe gezamenlijke vestigingsplaats het meest voor de hand ligt.

Inmiddels hebben de CvB’s van de scholen in de regio Kerk IJssel Drecht ingestemd met het opnemen van de aanvraag van het Driestar College voor een vwo-licentie en voor verplaatsing van de locatie Lekkerkerk naar Krimpen aan den IJssel in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO), dat in 2020 ingediend wordt. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen om tot een gezamenlijke nieuwe locatie te komen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de formele toestemming van het ministerie in 2021 afgegeven worden. De regionale CvB’s hebben afgesproken, voorafgaande aan het RPO van 2020, hun instemming met de nieuwe vestiging in Krimpen aan den IJssel in een formeel document vast te leggen. Daardoor kunnen nu alvast vervolgstappen gezet worden, zoals het zoeken naar passende huisvesting voor een locatie van ongeveer 1000 leerlingen.

De plannen voor deze nieuwe vestiging hebben geen enkel gevolg voor de continuïteit van het onderwijs op de beide bestaande locaties. Het onderwijsaanbod blijft in stand en wordt volgens de bekende kwaliteitsnormen gegeven.

Zodra over de nieuwe vestiging meer te zeggen valt, zal op beide locaties tijdig gecommuniceerd worden, met ouders en leerlingen van verschillende afdelingen en uit verschillende woonplaatsen, wat de beste route is voor de toekomst.

Voor de nieuwe school gerealiseerd zal zijn, moeten, in samenspraak met de beide Raden van Toezicht en Medezeggenschapsraden, de nodige besluiten genomen worden. Bijvoorbeeld het besluit over hoe en door wie de nieuwe locatie aangestuurd wordt. De mogelijke opties zijn:
a. De nieuwe school wordt een vestiging van het Driestar College
b. De nieuwe school wordt een vestiging van het Wartburg College
c. De nieuwe school wordt in gezamenlijkheid aangestuurd door de CvB’s van Driestar College en Wartburg College.

De beide CvB’s streven ernaar om hier in het voorjaar van 2020 een uitspraak over te doen.

Beide CvB’s staan van harte achter de ingeslagen weg en zullen zich inspannen om deze in gezamenlijkheid en op zo kort mogelijke termijn te realiseren. De realiteit is dat het nog enige jaren zal duren voor er daadwerkelijk sprake zal zijn van een nieuwe school in Krimpen aan den IJssel.

Gouda, Rotterdam, 11 juni 2019