Ziekmeldingen en verlofaanvragen


We maken u attent op de regels die we als school hanteren omtrent ziekmeldingen en verlofaanvragen. We gaan er vanuit dat u zich daaraan houdt omtrent aanvragen en meldingen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 


1. Ziekte
Ziekte van een leerling moet ’s morgens door een ouder/verzorger gemeld worden via een mail naar absentguido@wartburg.nl (voor 9.00 uur). Lukt dit niet dan graag telefonisch doorgeven tussen 8.00 en 9.00 uur (010-2923900).


2. Verlof
Geoorloofd verlof
Verlof wordt via de e-mail (absentguido@wartburg.nl) door een ouder/verzorger aangevraagd. De aanvraag moet minimaal twee werkdagen vóór het verlof zijn ingediend. Ten eerste valt te denken aan:
- het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan. Wij vragen u vriendelijk om afspraken met huisartsen, tandartsen e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
- een huwelijk van familie t/m de 3e graad van het kind;
- een 12½, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;
- een 25-, 40 of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
- gezinsuitbreiding;
- verhuizing;
- ernstige ziekte van ouders, grootouders, broers of zusters;
- overlijden en begrafenis;
- religieuze feestdag.
Bijzonder verlof van twee of meer dagen wordt door een ouder/verzorger schriftelijk aangevraagd bij de adjunct-directeur met gebruikmaking van het formulier ‘Verlofaanvraag’. Dit formulier is te downloaden op www.wartburg.nl/wartburg/vakanties. De aanvraag moet minimaal 4 weken vóór het verlof zijn ingediend.


Geoorloofd luxe verzuim
Wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, het gezin niet tenminste twee weken tijdens de zomervakantie met vakantie kan, mag eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen echter niet in de eerste twee weken van een schooljaar verleend worden. Bovendien dient een aanvraag in dit kader minstens acht weken van tevoren ingediend te zijn. Verlof aanvragen voor deze situaties dient schriftelijk te gebeuren via het aanvraagformulier.


Ongeoorloofd luxe verzuim
Met nadruk wijzen wij erop dat in navolging van de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs geen vrij gegeven wordt in verband met bijvoorbeeld:
- eerder vertrek naar een vakantieadres om files voor te zijn;
- goedkopere vakantie buiten het seizoen;
- verlenging van weekeindevakanties;
- bezoek van beurzen of braderieën;
- lange jeugdweekenden, etc.
De leerplichtambtenaar van de woonplaats wordt bij ongeoorloofd luxe verzuim ingeschakeld.