Disclaimer

Website

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Wartburg College is het niet toegestaan, informatie beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.wartburg.nl op enigerlei wijze te verspreiden.
Het Wartburg College besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Wartburg College is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Google Analytics om te analyseren o.a. welke pagina's het meest bezocht worden en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. We hebben maatregelen getroffen de privacy van de bezoekers aan onze website te waarborgen:

  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • Het IP-adres van de bezoekers wordt geanonimiseerd.
  • De gegevens die we met behulp van deze analytische cookies verzamelen worden niet gedeeld met andere partijen, zoals Google of binnen andere Google producten.

E-mail

Het Wartburg College stelt zich niet juridisch aansprakelijk voor de inhoud van het mailverkeer.
Wel weten we ons verantwoordelijk om bij misbruik, indien nodig, maatregelen te nemen. Op deze pagina vertellen we wat u kunt doen als u in dit verband vragen hebt.

Omschrijving juridische eigenschappen

  • De informatie in emailberichten is strikt persoonlijk en/of vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Berichten, en/of bijgaande documenten, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en dienen derhalve als zodanig te worden behandeld. Indien u om welke reden dan ook niet de bedoelde ontvanger bent van een bericht, of twijfelt aan de juistheid ervan, verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de afzender dan wel bij het Wartburg College. Tevens wordt u in voornoemd geval verzocht het betreffende bericht, plus eventuele bijlagen en print-outs, onmiddellijk te vernietigen.
  • Het is verboden de informatie te distribueren, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van het Wartburg College.
  • Ten overvloede wijzen wij u erop dat er gevaren kleven aan het gebruik van e-mail. Het Wartburg College stelt zich evenwel niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van e-mail.
  • Overeenkomsten met het Wartburg College zijn pas rechtsgeldig indien er een schriftelijk document is ondertekend door de daartoe bevoegde personen van het Wartburg College.

Omschrijving verantwoordelijk handelen

  • Het ICT-reglement omschrijft wat wel en wat niet binnen de regels valt van het gebruik van internet en het mailverkeer.
  • Voor de leerlingen bestaat een samenvatting van de belangrijkste regels voor het gebruik van ICT op het Wartburg College.
  • Het is mogelijk dat u vragen hebt of opmerkingen over de inhoud van e-mail van leerlingen. U kunt daarvoor terecht bij de afzender van de mail of bij de adjunctdirecteur van de leerling. Voor een telefoontje naar de adjunctdirecteur kunt u het beste contact opnemen met de administratie van de locatie waar de leerling thuishoort.

Privacyreglement

Omdat wij zorgvuldig om willen gaan met de privacy van onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers hebben wij al geruime tijd twee privacyreglementen: een ‘privacyreglement verwerking gegevens leerlingen’ en een ‘privacyreglement verwerking gegevens personeel’. Deze reglementen zijn gebaseerd op modelreglementen die besturenorganisaties (waaronder de VGS) ontwikkeld hebben voor scholen.

Onze reglementen zijn recent geactualiseerd vanwege aanpassingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. De belangrijkste wijziging is de nieuwe wettelijke meldplicht datalekken. Als er privacygevoelige gegevens uitlekken, dan zullen wij dit voortaan melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens én aan de gedupeerden. Wij doen er alles aan om zulke situaties te voorkomen, en we sluiten overeenkomsten met onze leveranciers (waaronder de uitgevers) om te zorgen dat ook zij heel zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze leerlingen. In het privacyreglement is onder andere vastgelegd welke gegevens wij verzamelen en met welk doel. Ook staan hierin de rechten van de betrokkenen.